سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد سیف زاده – کارشناس ارشد عمران محیط زیست – کارمند شاغل در معاونت بهداشتی بابل
حسین عیسی زاده – دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی مهندسی بابل

چکیده:

این تحقیق در دانشکده مهندسی بابل در اشل آزمایشگاهی صورت گرفته است. اتدا با پودر نیترات سرب و مخلوط نمودن با آب شهر نمونه هایی با غلظت ۰/۱ و ۰/۳ و ۰/۳ و ۰/۶ میلی گرم در لیتر را تهیه و حجم معینی از محلول را از ستون حاوی مبادله کننده کاتیونی (پیرولیت Purolite A-320) و آمبرجت AMBERJET-1200 عبور داده می شود و هدف از این بررسی حذف یون سرب از آب شرب می باشد. روش تحقیق: نوع مطالعه در این تحقیق تجربی بوده در این تحقیق ابتدا ستون فیلتر با بستری از مبادله کننده های کاتیونی بطور جداگانه از هر مبادله کننده تهیه و ضمن عبور حجم معینی از نمونه ها از بستر فیلتر عملکرد تغییرات دبی و ارتفاع بستر زرین مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت آنالیز نمونه های جمع آوری شده توسط دستگاه جذب اتمی بنام Perkin Elemer مدل ۲۳۸۰ جهت تعیین غلظت سرب در محلولهای خروجی مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه گیری: آنچه که در این آزمایش مشاهده گردید رزینهای کاتیونی قوی پرولیت و آمبرجت دارای قدرت جذب بسیار بالایی می باشند، بطوریکه این رزین ها قادرند بیش از ۹۹ درصد سرب را از محلولهای آبی حذف نمایند و کاهش ارتفاع رزین از ۴۰ به ۲۰ سانتی متر و افزایش دبی از ۱/۵ لیتر در ساعت به ۳ لیتر در ساعت هیچ تأثیر در راندمان حذف سرب ندارد.