سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن جمالی ارمندی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه زابل
زمان شامحمدی حیدری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل

چکیده:

در این تحقیق، از جاذب کربن فعال برای حذف یون سرب از محیط آبی استفاده شد. نتایج آزمایش های سینتیک نشان داد که مقدار سرب جذب شده با افزایش زمان تماس افزایش می یابد. فرایند جذب برای غلظت اولیه سرب ۱، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ میلی گرم بر لیتربرای جاذب کربن فعال در ۴۵، ۶۰، ۷۵، ۹۰، ۷۵، ۷۰ و ۶۰ به تعادل می رسد. بررسی زمان تعادل در غلظت های مختلف نشان داد که با کاهش غلظت اولیه محلول از ۵۰ میلی گرم بر لیتر به ۱ میلی گرم بر لیتر، زمان تعادل کاهش می یابد. هنگامی که غلظت اولیه سرب از ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر به ۱ میلی گرم بر لیتر کاهش یافت راندمان جذب افزایش یافت. ماکزیمم درصد حذف سرب در غلظت ورودی ۱ میلی گرم بر لیتر بدست آمد که برابر ۷/۹۹% می باشد. داده های آزمایش بوسیله دو مدل سینتیک هو و همکاران (۱۹۹۶) و لاگرگرن (۱۸۹۳) برازش داده شدند. نتایج نشان داد جذب یون های سرب از مدل هو و همکاران پیروی می کند.