سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدسیاوش مدائنی – استاد رشته ی مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده ی فنی-مهندسی، دان
محمدابراهیم اعلمی آل آقا – استادیار رشته ی مهندسی مکانیک گروه مهندسی شیمی، دانشکده ی فنی-مهندس
بابک طاعی – کارشنا سارشد مهندسی شیمی (جداسازی) گروه مهندسی شیمی، دانشکد هی فنی-مه
مهدی امیری نژاد – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی (جداسازی) گروه مهندسی شیمی، دانشکد هی فنی-م

چکیده:

در این تحقیق به بررسی حذف سولفید هیدروژن از جریان گاز توسط غشاء فلزی پرداخته شد. غشاء فلزی با روشی جدید براساس فرآیند پاشش قوس سیم آماده گردید. خوراک این فرآیند سی مهایی از جنس آلیاژ آهن بوده است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) از متخلخل بودن غشاء با حفر ههایی با انداز ههای غیر یکسان حکایت دارد. یک جریان گاز شامل سولفید هیدروژن در این غشاء به کار گرفته شد. آنالیز گازها نشان داد که در بهترین حالت، سولفید هیدروژن تا حدود ۹۷ % از جریان گاز حذف شده است. مکانیسم حذف سولفید هیدروژن توسط غشاء فلزی م یتواند ناشی از واکنش آن با آهن و تولید هیدروژن و سولفید آهن باشد. در حقیقت، غشاء نقش یک راکتور غشایی را داشته است. گوگرد روی غشاء به دلیل غیرکریستالی در اشعه ایکس(EDS) نمایان نشد. تأثیر متغیرهای زمان عبور گاز و فشار گاز عبوری روی غلظت گاز سولفیدهیدروژن خروجی از غشاء مورد بررسی قرار گرفت. زمان بهینه برای عبور گاز حدود ۰/۵ساعت مشخص شد. کاهش فشار کلمنجر به کاهش غلظت سولفید هیدروژن عبوری م یگردد.