سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پژمان تیموری – کارشناسی ارشد مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی از دانشگاه تربیت مدرس
احمد خدادادی – استاد یار بخش مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس، تهران، بزرگراه جلال آل
محمود عبداللهی – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس، تهران، بزرگراه جلال آل ا

چکیده:

سیانور در استخراج طلا و فرآوری مواد بالاخص سرب و رو ی ایران به مصرف می رسد و با توجه امکان آلودگی مناطق اطراف لازمست به طریق مناسب خنث ی ساز ی ویا از انتقال آن به منابع آب ی و محیط جلوگیر ی نمود. فاضلاب خروج ی از فرآور ی معدن طلا ی موته که وارد سد باطله میباشد حداقل دارای ۲۷۰ میلیگرم برلیتر سیانید است . بدلیل خطرات زیست محیطی سیانید، لازمست آن را حتی المقدور از آب های باطله سیانیدی، با استفاده از شرایط مناسب حذف نمود در این مقا ل ه، فرآیند حذف سیانید با آب اکسیژن ه در شرایط بهینه آزمایشگاهی بررسی می شود. حذف سیانید از آ ب باطله موته، توسط محلول آب اکسیژنه و کاتالیست سولفات مس انجام شد ه است . سیانید از آب های باطله سیانیدی، با استفاده از شرایط بهینة آب اکسیژنه حذف گردیده است . در این واکنش، سیانید اکسید شده و تبدیل به سیانات می شود که خطرات زیست محیطی آن هزار برابر کمتر از سیانید است . یون سیانات می تواند در حضور آب براحتی تبدیل به آمونیاک و گاز دی اکسید کربن شود . نتایج آزمایشات نشان میدهد که غلظت بهینه آب اکسیژنه جهتحذف سیانید باحضور ۳۰ میلی گرم در لیتر سولفات مس، ۹/۹۸گرم بر لیتر می باشد در حالیکهpHبهینه جهت حذفکامل سیانید، ۹/۷ ، بدست آمد . در دماهای بالاتر در همین pH ، سیانید به طور کامل حذف می شود که این حذف عمدتاًبدلیل تبخیر سیانید به صورت اسید سیانیدریک می باشد . در تحقیق به منظور تعیین غلظت سیانور در فاز آبی از روش تیتراسیون سیانید توسط محلول م عرف ردانین (محلول پار ا دی متیل آمینو بنزیلیدین ردانین در استن خالص ) استفاده شده است.