سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا سرحدی – کارشناس ارشد تحقیقات پیرومتالورژی امور تحقیق و توسعه، مجتمع مس سرچش
حسین یوزباشی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

در حال حاضر در اکثر کارخانه های ذوب مس دنیا ، عناصر اسـیدی ) As ، Sb ، ) Bi بـا اسـتفاده از ترکیبـ ات قلیـایی علی الخصوص ترکیب کربنات سدیم و کربنات کلسیم حذف می شوند . مشکل اساسـی اسـتفاده از ایـن ترکیـب ، تشدید خوردگی نسوز در کوره آندی ناشی از ع امل اکسید سدیم است . در این تحقیق پس از انجام آزمایش های متعدد، جهت کاهش این معضل، عامل کربنات سدیم با ترکیبات مناسـب جـایگزین و مقایـسه شـده اسـت . نتـایج Pb و Se ،Sb ،As آزمایش ها نشان داد که در استفاده از دولومیت بعنوان فلاکس به جای کربنات سدیم ، عناصر با درصدهای متفاوت حذف شده که درصد راندمان حذف ارسنیک نسبت به سه عنصر دیگر کمتر بوده و ایـن از لحاظ فرایند الکترولیز مس بسیار مطلوب است . چنانچه نیاز باشد ارسـنیک بیـشتر از سـایر عناصـر حـذف گـردد ، افزودن براده مس اکسیدی به مذاب ب ه جهت عملکرد مـشابه بـا ترکیـب کربنـات سـدیم و کر بنـات کلـسیم مفیـد تشخیص داده شد . در نهایت ، با توجه به غلظت عناصر اسـیدی در مـذاب مـس آنـدی در مجتمـع مـس سرچـشمه ۴۰۰ ppm > و لزوم استفاده از چگالی جریان بالا در واحد الکترولیز در سال های آتی ب ه منظور افـزایش تولیـد ،برای جلوگیری از بروز مشکل پسیو شدن آندها ، تزریق ف لاکس دولومیت ب ه میزان ۷ گـرم بـ ه ازای هـر کیلـوگرم مس مذاب در مرحله اکسیداسیون کوره آندی پیشنهاد گردید .