سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین بانژاد – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی – همدان
نواب دانشی – کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی
رضا پیرتاج همدانی – دانشجوی دکترای مهندسی علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
هوشنگ فرجی – استادیار گروه زراعت دانشگاه یاسوج

چکیده:

سرب یکی ازعناصر با سمیت بالا است . وجود این عنصربا غلظتهای بالا در محیط زیست بویژه در منابع آب بسیار نگران کننده است . لذا حذف و یا کاهش این عنصر به منظور جلوگیری از آلودگی محیط با استفاده از روشهای کم هزینه و در عین حال موثر، امری ضروری است . در این تحقیق اثر فیلتر تند شنی تک لایه ثقلی، بر حذف غلظتهای مختلف سرب در پساب ) ۲۵ – ۱۷۵ میلی گرم سرب بر لیتر ) ، در حضور غلظتهای متفاوت فسفات ) ۰ – ۷۵ میلی گرم فسفات بر لیتر ) بررسی شد . نتایج نشان داد که راندمان حذف سرب با استفاده از این فیلتر در شرایط مختلف بین ۸۵ – ۹۹ درصد متغیر بود . با افزایش دبی عبوری از فیلتر راندمان حذف برای هر یک از غلظتهای ورودی سرب حتی در حضور فسفات، کاهش یافت . با افزایش غلظت ورودی سرب در تمامی حالات راندمان حذف کاهش نشان داد . از طرف دیگر با افزایش غلظت فسفات راندمان حذفسرب افزایش یافت .