مقاله حذف فسفات از محيط مايي توسط رزين نانو ذرات آهن (ليواتيت FO36) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۷۰ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: حذف فسفات از محيط مايي توسط رزين نانو ذرات آهن (ليواتيت FO36)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حذف فسفات
مقاله ليواتيت FO36
مقاله آنيونهاي رقابت کننده
مقاله جذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتي ليدا
جناب آقای / سرکار خانم: محوي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نبي زاده نودهي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: ندافي كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ورود فسفر به درياچه ها سبب رشد جلبک ها و ايجاد پديده اوتريفيکاسيون مي شود. هدف از اين مطالعه ايجاد يک روش مناسب، قابل کاربرد و بررسي کارايي رزين نانو ذرات آهن به عنوان يک روش جديد براي حذف فسفات مي باشد.
روش بررسي: از رزين تبادل کننده ليواتيت FO36 در حذف فسفات براي انجام آزمايشات استفاده گرديد. کل آزمايشات در ستون بستر ثابت با سرعت جريان ۹ml/min و زمان تماس بستر خالي ۲٫۱min در ۱۱ مرحله انجام گرفت (۶ مرحله از آزمايشات در غلظتهاي ۱ تا mg/l6 راه اندازي شد که در pH خنثي ۷ تهيه شده اند). در مرحله دوم، عمليات احيا رزين توسط ترکيبي از محلولهاي NaOH و NaCl صورت گرفت، سپس تاثير آنيونهاي رقابت کننده کلرايد، سولفات، بي کربنات و ترکيب کل آنيونهاي مذکور بر عملکرد رزين مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت کارايي رزين در حذف فسفات بر روي نمونه پساب تصفيه خانه شهرک قدس تهران انجام شد و داده ها در نرم افزار ۱۳ SPSS مورد آناليز قرار گرفت.
يافته ها: ظرفيت جذب براي غلظتهاي ۱ تا ۶
mg/l فسفات به ترتيب ۱٫۳۱، ۱٫۳۵، ۱٫۵۳، ۱٫۶۴، ۱٫۷ و ۱٫۷۵ mg به ازا هر گرم رزين محاسبه گرديد و ظرفيت جذب رزين بعد از عمليات احيا براي غلظت mg/l 6 فسفات محاسبه شد که با ۸٫۵% کاهش به ۱٫۶ mg به ازا هر گرم رسيد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که با افزايش غلظت فسفات ظرفيت جذب رزين افزايش يافت و همچنين يونهاي کلرايد، سولفات، بي کربنات و مجموع آنيونهاي مذکور تاثيري بر عملکرد رزين در حذف فسفات نداشتند.