سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل براتی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک

چکیده:

قسمت عمده فلزات سمی سنگین که به صورت کاتیون و به عنوان فاضلاب به محیط زیست و ارد می شوند، محصول کارخانه ها و صنایع فلزکاری است . این کاتیونها به پروتئینهای بدن متصل و مانع انجام اعمال زیستی آنها می شوند . در نتیجه، به سیستم عصبی، کبد، کلیه و دیگر اندامها آسیبهای جدی وارد می کنند . در این مطالعه برای حذف این آلودگیها از هیدروژلهای تباد لگر یونی استفاده شده است. با استفاده از روش پلیمریزاسیون محلول، نمونه های متعددی از هیدروژل (به شکل استوانه ) بر اساس مونومر آکریل آمید و کومونومر یونی (سدیم آکریلات ) بر مبنای جدول آزمایشها تهیه شد . با توجه به نتایج بدست آمده از تورم تعادلی و شدت تورم، ژل ب هینه تهیه شد. در این تحقیق از هیدروژلهای بهینة تولید شده، برای جداسازی کاتیونهای سمیPb و + ۲ Hg از فاضلابهای صنعتی استفاده شده است.