مقاله حذف فلزات سنگين مس و روي از پسمان هاي صنعتي يكي از كارخانجات صنعتي كرمان توسط باكتري هاي مقاوم جهش يافته جذب كننده فلز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: حذف فلزات سنگين مس و روي از پسمان هاي صنعتي يكي از كارخانجات صنعتي كرمان توسط باكتري هاي مقاوم جهش يافته جذب كننده فلز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب فلزات
مقاله جهش
مقاله پساب صنعتي
مقاله باكتري Pseudomonas

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروان آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند آرميتا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه پساب فلزات سنگين توليد شده توسط كارخانجات صنعتي معضل زيست محيطي مهمي را در اطراف شهرك هاي صنعتي به وجود آورده است و تخليه اين پسمان ها سبب مرگ و مير موجودات زنده در اطراف اين شهرك ها مي شود. در اين تحقيق به وسيله تركيبات جهش زاي آكري فلاوين، آكريدين اورنج و اتيديم بروميد با القاي موتاسيون افزايش دهنده سعي در افزايش جذب فلزات مس و روي از يكي از كارخانجات صنعتي كرمان و كاهش پساب خروجي آن شده است.
روش: براي اين منظور تعداد ۲۰ سويه باكتري Pseudomonas از خاك و آب اطراف كارخانه جدا گرديد و مورد شناسايي ميكروبي قرار گرفتند. سپس حداقل غلظت مهاركننده از رشد (MIC) سويه هاي ايزوله شده نسبت به فلزات فوق به كمك رقت سازي در آگار تعيين شد. سويه هايي كه بالاترين MIC را نشان دادند جدا شده و در معرض ۴۰۰ تا ۳۲۰۰ ميلي گرم در ميلي ليتر از مواد جهش زا قرار گرفتند. سپس كلني هايي كه در بالاترين غلظت رشد نمودند براي بررسي MIC در غلظت هاي بالاتر مس و روي (۲۰mM) و جذب اتمي به كمك اسپكتروفتومتر اتمي استفاده شدند.
يافته ها: بر اساس نتايج به دست آمده ايزوله هاي ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۳ و ۱۶ پس از القاي جهش بيشترين MIC را نسبت به فلزات فوق از خود نشان دادند۱۰mM) براي فلز مس و ۲۰mM براي فلز روي). آزمايشات جذب اتمي توسط اين سويه ها نشان داد كه ايزوله شماره ۱۳ بيشترين مقدار جذب مس به ميزان ۳۵/۰% در هر ميلي گرم وزن خشك باكتري را داشت در حالي كه ايزوله ۱۰ ميزان جذب ۳۳/۰% روي در هر ميلي گرم وزن خشك باكتري را داشت.
نتيجه گيري: جذب فلزات سنگين از پسمان هاي صنعتي توسط ميكروب هاي جهش يافته مي تواند راه حل جديدي براي رفع معضل زيست محيطي ايجاد شده توسط كارخانجات صنعتي باشد.