سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریوش مصلحی – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی شیمی و نفت
جلال شایگان – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی شیمی و نفت
سارا بحر پیما – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

فناوری غشا یی به عنوان یک انتخاب در زمره فرایندهای غیر آلوده کننده ارائه شده است . غشاء با اندازه روزنه ها ی به ینه م ی تواند تقر یباً همه آلا ینده ها از جمله فلزات سنگ ین را بدون استفاده از هر گونه مواد شیمیایی حذف نما ید. در ا ین تحق یق فلزات کرم، رو ی و سرب با استفاده از ب یوراکتور غشا یی از فاضلاب ی سنتیک حذف گردیدند. نتایج نشان دادند که در صورت استفاده از غشاء راندمان حذفCOD در همه شرا یط افزایش م ی یابد و از م یان فلزات ذکر شده ن یز کرم تا غلظت مورد آزمایش یعن یmg/lit ۵۰ راندمان حذفبالایی در حدود ۹۵ % خواهد داشت و کرم تا ا ین غلظت هیچ گونه اثر سمی بر ریز موجودات نیز ندارد ول ی در مورد رو ی استفاده از فرا یند لجن فعال به تنها یی راندمان حذف فلز مطلوب ی نخواهد داشت در حال یکه اگر از غشاء در کنار فرا یند لجن فعال استفاده شود راندمان حذف فلزی همواره بالاتر از ۷۶ % خواهد بود. در رابطه با سرب ن یز استفاده از غشاء باعث افزا یش را ندمان حذف فلز از ۴۴ % به ۶۵ % در غلظتmg/lit۵۰ روی خواهدشد.