سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد منشوری – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
منوچهر وثوقی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

به منظور مطالعه کارآیی سیستم نیزارهای مصنوعی در حذف فلزات سنگین، از واحدهای نیمه صنعتی(پایلوت) استفاده گردید. واحدهای تصفیه از نوع با جریان زیر سطحی افقی(SSF) می باشند. در یکی از آنها گیاه نی فراگمایتیس استرالیس رشد داده و از دومی به عنوان شاهد و به صورت بستر شنی بدون نی استفاده شد. آزمایشها با فاضلاب صنعتی در دو مرحله انجام گرفت به طوری که در مرحله اول فاضلاب ورودی به واحد تصفیه حاوی فلز سنگین مس با غلظتهای ۲، ۵، ۱۰ و ۱۵ میلیگرم در لیتر و زمان ماند ۳ روز می باشد. حذف مس توسط نیزار مصنوعی و شاهد مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم فلز سنگین کروم با غلظتهای ۲ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۴۰ و ۱۰۰ میلیگرم در لیتر در زمانهای ماند ۱، ۳، ۵ و ۷ روز به سیستم وارد شد و حذف کروم توسط نیزار مصنوعی و شاهد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر آن است که با افزایش غلظت مس از ۲ به ۱۵ میلیگرم در لیتر راندمان حذف در نیزار مصنوعی از ۱۰۰ به ۹۸ درصد و در شاهد از ۹۹/۴ به ۹۳/۵۳ درصد کاهش می یابد.همچنین حذف کروم در زمانهای ماند ۱، ۳و ۵ روز به ترتیب افزایش راندمان را در نقطه نمونه برداری ۱ ، نقطه نمونه برداری ۲، شاهد و نیزار مصنوعی نشان میدهد به طوری که در نیزار مصنوعی ۹۹/۹۹ درصد حذف در هر سه زمان ماند دیده شد و با زیاد شدن زمان ماند در سه حالت فوق، راندمان حذف کروم نیز افزایش یافت.