سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه اللهیاری – دانشکده مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمد حقیقی پراپری – دانشکده مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جعفر صادق سلطان محمد زاده – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه ساسکاچوان، کانادا
نادر راحمی – دانشکده مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این تحقیق، انرژی فراصوتی برای سنتز کاتالیست های پلاتین روی پایه اکسیدسریم تجاری بکار رفته و عملکرد آن با کاتالیست مشابه ساخته شده به روش تلقیح در حذف فنل موجود در آب از طریق فرآیند اکسایش هوای مرطوب مقایسه شده است. آنالیزهای XRD و SEM روی کاتالیست های سنتزی انجام شده و ابعاد نانویی و حالت آمورف ذرات کاتالیستی Pt/CeO2(s) و مقاومت حرارتی آن مورد بررسی قرار گرفته است. کاتالیست Pt/CeO2 ساخته شده به روش سونوشیمی و تلقیح برای حذف فنل موجود در آب در دمای جوش مخلوط و فشار محیط به کار رفته و اثر درصد فلز نجیب، غلظت فنل و مقدار این کاتالیست روی درصد حذف فنل بررسی شده است. در کاتالیست های Pt/CeO2 که به دو روش سونوشیمی و تلقیح سنتز شده اند، با افزایش درصد فلز نجیب، همواره درصد حذف فنل افزایش یافت درحالیکه افزایش غلظت اولیه فنل تاثیر معکوسی در افزایش درصد حذف فنل بویژه در کاتالیست های تلقیحی داشت. در بررسی تاثیر نسبت کاتالیست به آب، مقدار بهینه ای در ۰/۳ گرم کاتالیست برای نمونه های سونوشیمی مشاهده شد. در شرایط بهینه ۰/۳ گرم کاتالیست ، ۵% وزنی فلز نجیب و ۵۰۰ppm غلظت اولیه فنل، درصد حذف فنل برای کاتالیست Pt/CeO2(s) نزدیک به % ۴۰ بیشتر از کاتالیست Pt/CeO2(i) مشاهده گردید.