مقاله حذف فنل از محلول هاي آبي با استفاده از خاکستر پر شترمرغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۸۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: حذف فنل از محلول هاي آبي با استفاده از خاکستر پر شترمرغ
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاکستر پرشترمرغ
مقاله فنل
مقاله پساب صنعتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارايي هستي
جناب آقای / سرکار خانم: منشوري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان بخش احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فنل يکي از آلاينده هاي آلي موجود در پساب صنايع بوده و به شدت براي انسان و محيط زيست سمي مي باشد. هدف از اين مطالعه کاربرد خاکستر پر شترمرغ بعنوان جاذب طبيعي براي حذف فنل از محلولهاي آبي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه از خاکستر پر شترمرغ بعنوان يک جاذب جديد براي حذف فنل در مقادير گوناگون (۰٫۲، ۰٫۳، ۰٫۵، ۰٫۷، ۱، ۱٫۵، ۲ و ۳ گرم) استفاده شد. تغييرات اثر زمان، pH، مقدارجاذب، دما و غلظت اوليه فنل بررسي گرديد. سپس داده هاي جذب توسط ايزوترم هاي جذب فروندليش و لانگمير شرح داده شدند و از نرمافزار Excel براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد که با افزايش مقدار ماده جاذب از  2.0gتا  2gميزان جذب افزايش مي يابد. جذب فنل با افزايش مقدار pH محلول کاهش مي يابد. همچنين مشاهده شد که افزايش زمان تماس تاثير ويژه اي (۷۷ درصد) در ميزان جذب از محلول دارد.
استنتاج: بطور کلي، اين جاذب مورد مطالعه بصورت موفق آميزي براي تصفيه نمونه هاي آبي صنعتي و محلول هاي آبي ميتواند بکار رود.