سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عدالت تیزپر – شرکت صبا باتری، قسمت تحقیقات
زهرا قاسمی – شرکت صبا باتری، قسمت تحقیقات

چکیده:

ماده رنگی اورانژ II یکی از مهمترین رنگهای آزو در صنایع رنگرزی می باش د.این رنگ دارای خصوصیات سرطانزایی میباش د. لذا جهت زدودن این مادة رنگی از پسابهای رنگرزی و به کارگیری مجدد پسابهای تصفیه شده، روش مناسبی لازم است . یکی از روشهایی که در دهه اخیر مور د توجه بیشتر قرار گرفته، روش الکتروکواگولاسیون یا انعقادسازی الکتریکی می باشد. در فرآیند مذکور که یک روش الکترولیزی است، در اثر اعمال ولتاژ بین الکترودهای آند و کاتد و برقراری جریان الکتریکی، عامل اصلی انعقاد و حذف ماده رنگی در این کار پژوهشی از الکترودها ت ولید شده و عملیات حذف طی مکانیسمهای مختلف روی م ی ده د.در این کار پژوهشی، حذف کمی اورانژII با بکارگیری یک منبع ولتاژ مستقیم (DC)و چند الکترود آهنی، مورد مطالعه قرار گرفته اس ت. بدین صورت که پس از برقراری جریان، از آند کاتیونهای Fe+2 تولید گشته، وارد محل ول می گردن د. ، متقابلاً از کاتدها در اثر احیای آب، آنیونهای هیدروکسیOH-تولید گشته که در اثر به هم زدن محلول، توسطسیستم مغناطیسی، با کاتیونهای آهن تشکیل لخت ه های پلیمری را م یکنن د. که این لخت ه های حاصل از پلیمریزاسیون، عامل اصلی حذف مادة رنگی اوران ژIIبه حساب م ی آیند. در این مطالعه بهین هسازی عوامل مؤثر برفرآیند شامل، دبی حجمی، فاصله الکترودها، سطح کل الکترودها، دمای آب، اثرpHاولیه، دانسیته جریانالکتریکی، زمان ماند، غلظت اولیه و … مورد بررسی قرار گرفته است.