سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
کامبیز تحویلداری – گروه شیمی ، دانشکده شیمی ،واحد تهران شمال
راضیه محمدامینی – دانشکده شیمی ، واحد تهران شمال

چکیده:
هدف از انجام این تحقیق حذف متانول از پساب به عنوان یکی از افزودنی ها به بنزین جهت افزایش بهسوزی و کاهش مصرف سوخت تجدید ناپذیر بوده که با توجه به رشد روز افزون استفاده از آن خود منجربه اثرات زیست محیطی مضر گردیده است .دراین تحقیق حذف متانول به روش جذب سطحی توسط کربن اکتیو, کیتوسان و دانه های پلیمری سنتزی از کیتوسان به عنوان جاذب انجام واثر پارامتر های دما ، زمان ، سرعت همزدن ،میزان جاذب ، نوع جاذب وغلظت اولیه در سه سطح با استفاده ازروش طراحی آزمایش تاگوچی توسط Qualitek-4 بررسی گردید. بیشترین تاثیرپارامتر های مذکورمربوط به نوع و بعد ازآن با اختلاف کمی به مقدار جاذب بود.بعد ازین دو پارامتر غلظت اولیه و زمان قرارداشتند و پارامتر های سرعت همزدن ودما اثر گذاری کمتری نسبت به پارامتر های مذکور نشان دادند. حذف توسط جاذب پلیمری بیشتر از کیتوسان وتوسط هر دو بیش ازکربن اکتیوبود.