سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش شاه منصوری – کارشناس ارشد مهندسی عمران-محیط‌زیست دانشگاه تربیت مدرس
احمد خدادادی دربان – استادیار بخش مهندسی عمران- گروه محیط‌زیست دانشگاه تربیت مدرس
حسین گنجی دوست – استاد بخش مهندسی عمران-گروه محیط‌ زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این بررسی تجزیه شیمیاییمتیل ترشیاری بوتیل اتر (MTBE)با واکنش فنتونبررسی شد. آزمایشات در دوره های ۱و ۲ ساعته انجام شد و راندمان حذف تا ۹۹/۹۹۵ در حالت بهینهبه دست آمد.متغیرهای آزمایش،pH محیط، زمان تماس آب آلوده و اکسید کننده و نسبت های مولی مواد واکنش دهندهبه عنوان در نظر گرفته شد. pH محیط در محدوده ۳ تا ۷ و غلظت MTBE،
ppm1000 در نظر گرفته شد. غلظت یون آهن جهت آزمایشات بین ۱/۲ تا ۱۱/۳۵ میلی مول در لیتر و غلظت پراکسید هیدروژن بین ۴۰ تا ۵۵۰ میلی مول در لیتر انتخاب شد.
بهترین نتیجه درغلظت‌های یون آهن دو ظرفیتی و پراکسید‌هیدروژن به ترتیب ۵/۴ و ۵۵۰ میلی‌مول در لیتر و pH بهینه آزمایش برابر ۳ به دست آمد. میزان حذف MTBE تا غلظت کمتر از ppb50 (درصد حذف بیش از ۹۹/۹۹۵) بود. تغییرات غلظت MTBE در طول زمان نشان‌داد واکنش در ابتدا با سرعت زیاد و پس از چند دقیقه نرخ انجام واکنش بسیار آرام خواهد شد. تغییرات اکسیژن محلول (DO) نیز در زمان‌های مختلف اندازه‌گیری شد.