سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا منافی –
رضا آتش دهقان –

چکیده:

در عملیات فلوتاسیون که به منظور جداسازی کانیهای مس از مولیبدنیت صورت می‫گیرد، تمامی مس جدا نشده و بخشی از آن با کنسانتره مولیبدنیت همراه می‫گردد. در کنسانتره مولیبدنیت عیار مس بایستی ناچیز باشد بنابراین در عملیات فلوتاسیون، کنسانتره‫ای که عیار مس کمتری دارد(کمتر از ۰/۵) با ارزش‫تر است. از آنجایی که در بسیاری از موارد عیار مس کنسانتره از این مقدار تجاوز می‫کند، ارزش کنسانتره کاهش می‫یابد، لذا با افزودن سیانید سدیم به سیستم این مشکل بر طرف می‫گردد لیکن بدلیل سمیت زیاد ماده مذکور و آلودگی که می‫تواند در سیستم و محیط ایجاد نماید راهکارهای دیگری را همچون استفاده از میکروارگانیسمها در این فرایند(بیولیچینگ مس توسط باکتریهای مزوفیل و ترموفیل) می‫توان در نظر گرفت. در ابتدا پس از نمونه‫گیری از کنسانتره مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه‫ و انجام آنالیزهای مربوطه، نمونه‫های مورد نظر، تحت فرایند بیولیچینگ توسط باکتریهای مزوفیل( کشت مخلوط از باکتریهای اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدانس، اسیدی تیوباسیلوس تیواکسیدانس و لپتوسپریلم فرواکسیدانس) و ترموفیل( اسیدیانوس بریرلی و سولفولوبوس اسیدوکالداریوس) موجود در بانک میکروبی مرکز تحقیقات مس سرچشمه قرار گرفت. روش انجام فرایند، بیولیچینگ در فلاسکهای متحرک و با روش طراحی آزمایشها در شرایط مختلف بود. بطور روزانهpH و پتانسیل اکسیداسیون احیا محیطهای مختلف و همچنین روند تکثیر و تعداد میکروارگانیسمها مورد ارزیابی قرار گرفته، در صورت افزایشpH ، مجددا تنظیم می‫گردید. نتایج بدست آمده حاکی از حذف مس به میزان ۵۵ درصد در مورد باکتریهای مزوفیل ( بصورت کشت مخلوط) و ۷۵ درصد توسط باکتریهای ترموفیل سولفولوبوس اسیدوکالداریوس و اسیدیانوس بربرلی بود. با توجه به نتایج حاصله، حذف میکروبی مس از کنسانتره مولیبدنیت نه تنها امکان پذیر بوده بلکه مقادیر آن قابل توجه می‫باشد.