سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا انبارلویی – دانشجوی دکتری مکانیک – دانشگاه تربیت مدرس
کیومرث مظاهری – دانشیار بخش مهندسی مکانیک – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات روبرو در هنگام استفاده از دیدگاه لاگرانژی بروز نوسانات سیستماتیک و غیر فیزیکی در میدان سیال می باشد. این نوسانات بخاطر خطاهای ناشی از گسسته سازی بر روی المان های چهارگوش ایجاد می گردد. اگر ایننوسانات که در مقیاس کوچک الگوی ساعت شنیو در مقیاس ورتیسیته نادرست نامیده میشود از میدان سیال حذف نشود، تقویت شده و بر اثر تشدید، کل پروسه حل میدان را مختل می کنند. در کار حاضر به بررسی روش های حذفچنین نوساناتی از میدان حل پرداخته شده و مناسبترین آنها برای استفاده در یک کد لاگرانژی انتخاب شده است. بدین منظور با بررس های صورت گرفته روش حذف الگوی ساعت شنی بوسیله فشارهای جزئی زیر سلولی که توس کارامانا و همکاران ارائه شده انتخاب گردیده است. در این روش با تقسیم هر سلول از شبکه محاسباتی به چهارحجم زیر سلولی و محاسبه فشاردر این حجم ها، نیرویی محاسبه می شود که در مقابل ایجاد این نوسانات غیر فیزیکی مقاومت می نماید. آزمایشات عددی صورت گرفته برروی این روش نشان میدهد که این روش بطور مشخص توانایی حذف نوسانات غیر فیزیکی در داخل میان را داشته، و لیکن اثری بر روی فیزیکی میدان ندارد.