مقاله حذف نويز از سيگنال گفتار با اصلاح طيف فرکانسي سيگنال نويزي – بررسي روشهاي تخمين سيگنال به نويز محلي و کنترل و شکل دهي سطح نويز باقيمانده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در پردازش علايم و داده ها از صفحه ۴۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: حذف نويز از سيگنال گفتار با اصلاح طيف فرکانسي سيگنال نويزي – بررسي روشهاي تخمين سيگنال به نويز محلي و کنترل و شکل دهي سطح نويز باقيمانده
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهبود گفتار
مقاله کاهش نويز
مقاله نويز موسيقي
مقاله اعوجاج و نويز باقي مانده
مقاله سيگنال به نويز پيشين و سيگنال به نويز پسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ناصرشريف بابك
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي پور روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دسته مهمي از روشهاي بهبود کيفيت گفتار، طيف فرکانسي دوره کوتاه سيگنال نويزي را تغيير داده و اصلاح مي نمايند. اصلاحات طيفي اين روشها به صورت يک فيلتر در حوزه فرکانسي بيان ميشود و بهره فيلتر ميتواند به صورت تابعي از سيگنال به نويز نمايش داده شود. در اين مقاله روش هاي حذف نوير از سيگنال گفتار مورد بررسي و ارزيابي قرار ميگيرد و بهره فيلتر براي برخي از روش هاي حذف نويز شناخته شده به صورت تابعي از سيگنال به نويز نمايش داده ميشود. روشهاي تخمين سيگنال به نويز بررسي ميشود و يک تکنيک جديد براي تخمين سيگنال به نويز پيشنهاد شده و ارزيابي ميگردد و برتري آن بر روش هاي قبلي نشان داده ميشود. در اين مقاله اصلاح روشهاي حذف نويز به منظور کم کردن اعوجاج سيگنال گفتار مطرح شده است. در اين روشها اثرات اصلاح فرکانسي، طوري تنظيم مي گردد که با باقي گذاشتن مقداري از نويز اوليه، بهبود مشخصي در نسبت سيگنال به نويز به دست آيد و در عوض اعوجاج سيگنال گفتار حداقل گردد. براي اين کار با اعمال يک پارامتر، بهره چند روش حذف نويز براي دستيابي به سطح مشخصي از حذف نويز تنظيم مي گردد. همچنين براي خوشايندکردن نويز باقيمانده از شکل دادن نويز باقيمانده استفاده شده است. به منظور ارزيابي اين روشها تستهاي شنوايي براي بررسي جنبه هاي مختلف گفتار، از جمله نويز موسيقي، نويز باقيمانده، پژواک و آثار غير طبيعي نويز باقيمانده، طراحي و اجرا شده است. نتايج اين تستها در مقاله حاضر براي چند روش حذف نويز گزارش شده است و روش هاي حذف نويز با يکديگر مقايسه شده اند.