سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهزاد زمانی دهکردی – دانشکدة مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی محمدی – دانشکدة مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
شیما طبیبیان – دانشکدة مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
بابک ناصرشریف – دانشکدة مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سیستمهای بهبود گفتار مبتنی بر موجک موفقیت خود را در عمل نشان دادهاند، که سیگنال صوتی میتواند در هر دو حوزه زمان و فرکانس با رزولوشن دلخواه تجزیه گردد. و با آستانه گذاری یا فیلتر
کردن اجزا سیگنال بهبودیافته بازسازی میگردد. در مقاله حاضر، ابتدا یک سیستم تشخیص فریمهای واکدار /بی واک مبتنی بر آنتروپی زیرباندهای موجک معرفی میگردد. سپس، دو روش ارائه میگردد . در روش اول، برحسب واکدار/بیواک بودن فریمها تابع پایه موجک تغییر میکند و سپس با استفاده از فیلتر وینر عمل حذف نویز صورت می – گیرد. در روش دوم، با تنظیم میزان حذف نویز در فیلتر وینر برحسب واکدار/بیواک بودن فریمها، عمل کاهش نویز در زیرباندهای موجک صورت میگیرد. نتایج ارزیابیهای عملی و نظری بیانگر کارائی بهتر انتخاب پایه و تنظیم میزان حذف نویز بر حسب واکدار /بی واک بودن فریمها در حذف نویز و بهبود کیفیت گفتار میباشد.