سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیلوفر صدقیان – دانشکدة مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن رحمانی – دانشکدة مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد اکبری – دانشکدة مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
بابک ناصرشریف – دانشکدة مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

روشهای مختلفی برای حذف نویز صوتی از سیگنال گفتار ارائه شده اند. روشهای حذف نویز را ازحیث تعداد میکروفون میتوان به دو گروه تک میکروفونه و چند میکروفونه تقسیم کرد . در این میان روش های دو میکروفنی به عنوان حد وسط روش های دو میکروفنی و چند میکروفنی مطرح می شون د . یکی از روشهای حذف نویز در سیستمهای دو میکرو ف ونه روش جداسازی منابع است . کارایی روشها ی جداساز ی، در محیط ها ی غیرآزمایشگاهی که س یگنال ها ی در یافتی به صورت تر ک ی ب خطی نو یز و گفتار نیستند، کاهش می یابد . به این م نظور در مقاله حاضر ،یک روش ترکیبی از فیلتر وینر و الگوریتم جداسازی منابع بر اساس معیار قابلیت تخمین در حوزه زمان پیشنهاد گردیده است . در این روش با بکارگیری فیلتر وینر ابتدا سطح نویز در سیگنال صحبت کاهش مییابد و سپس با استفاده از روش جداسازی منابع نویز باقیمانده از مرحله قبل از سیگنال صحبت جدا میگردد. نتایج ارزیابی با معیارPESQو همچنینی ارزیابی شنوایی بیانگر بهبود کیفیت گفتار با بگارگیری روش پیشنهادی است.