مقاله حذف نيترات با استفاده از پاميس اصلاح شده با کلريد منيزيم و منيزيم صفر ظرفيتي از محلول هاي آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۴۶۱ تا ۴۷۴ منتشر شده است.
نام: حذف نيترات با استفاده از پاميس اصلاح شده با کلريد منيزيم و منيزيم صفر ظرفيتي از محلول هاي آبي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاميس اصلاح شده
مقاله منيزيم صفر ظرفيتي
مقاله نيترات
مقاله جذب سطحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني امين آباد مهري
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري قربان
جناب آقای / سرکار خانم: برجسته عسگري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بالا بودن نيترات در منابع آبي باعث مشکلات بهداشتي و زيست محيطي متعددي مي گردد. در اين تحقيق از منيزيم تثبيت شده بر روي سنگ آتشفشاني پاميس و فلز منيزيم (با ظرفيت صفر) براي حذف نيترات استفاده گرديد.
روش بررسي: گرانول پاميس با كلريد منيزيم اصلاح گرديد و حذف نيترات از محلول هاي آبي در يک سيستم منقطع مورد بررسي قرار گرفت. پارامترهاي pH، غلظت اوليه و مقدار دوز جاذب بررسي و از مدل  هاي ايزوترمي لانگمير و فروندليچ در جذب آنيون توسط پاميس استفاده شد. همچنين از فلز منيزيم نيز جهت حذف نيترات استفاده شد. در اين سيستم نيز پارامترهاي pH، غلظت اوليه و دوز منيزيم مورد بررسي قرارگرفتند.
يافته ها: راندمان حذف نيترات با استفاده از فلز منيزيم در pH هاي اوليه ۳، ۵ و ۷ با كنترل pH، به ترتيب برابر با ۷۰%، ۴۰% و ۳۰% تعيين شد كه اين نتايج نسبت به شرايط بدون كنترل pH بيش تر است. با افزايش غلظت اوليه نيترات در مقدار شرايط نسبت مولي ثابت منيزيم به نيترات، راندمان حذف نيترات افزايش يافت. با استفاده از پاميس اصلاح شده مقدار راندمان حذف نيترات در pH هاي اوليه ۳، ۶٫۵ و ۱۰ با كنترل pH به ترتيب برابر با ۴۹%، ۲۹% و ۱۶% تعيين گرديد. با افزايش غلظت اوليه نيترات، راندمان حذف نيترات با پاميس اصلاح شده افزايش يافت. مقادير ضريب تعيين در جذب نيترات با استفاده از پاميس اصلاح شده براي مدل هاي ايزوترمي لانگمير و فروندليچ به ترتيب برابر با ۰٫۹۹۴ و ۰٫۸۱۰ تعيين شد. جذب نيترات از مدل لانگمير پيروي نمود و مقدار نيترات جذب شده به ازاي واحد جرم پاميس اصلاح شده۰٫۶۸ mg/g  تعيين گرديد.
نتيجه گيري: پاميس اصلاح شده با كلريد منيزيم راندمان كم تري نسبت به فلز منيزيم در حذف نيترات دارد و استفاده از آن نسبت به فلز منيزيم، كم تر تحت تاثير pH مي باشد. در استفاده از فلز منيزيم، توجه به pH محلول به منظور رسيدن به نقطه حذف بهينه نيترات ضروري است.