مقاله حذف هتروزيگوسيتي ژن TCO در خانواده هاي ايراني مبتلا به سرطان تيروئيد غيرمدولاري ارثي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۸۳ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: حذف هتروزيگوسيتي ژن TCO در خانواده هاي ايراني مبتلا به سرطان تيروئيد غيرمدولاري ارثي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژن TCO
مقاله حذف هتروزيگوسيتي
مقاله سرطان تيروئيد غيرمدولاري ارثي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آتشي شيرازي هستي
جناب آقای / سرکار خانم: ظريف يگانه مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پور مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: سرطان تيروئيد پاپيلاري و فوليكولار دو نوع اصلي سرطان تيروئيد غيرمدولاري ارثي  (FNMTC)محسوب مي شوند. به نظر مي رسد كه ژن TCO در ابتلا به اين بيماري موثر باشد. هدف اين پژوهش، بررسي اثر حذف هتروزيگوسيتي ژن TCO در خانواده هاي ايراني مبتلا به اين بيماري بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي ۶ماهه، ۱۰ خانواده مبتلا به سرطان تيروئيد غيرمدولاري ارثي از بيمارستان ميلاد انتخاب شدند (۵۶ نفر شامل ۱۳ فرد بيمار با تاييد پاتولوژي و ۴۳ فرد سالم از خويشاوندان درجه اول بيماران). محتواي DNA نمونه ها بر اساس روش استاندارد نمك اشباع / پروتئيناز K استخراج شد. براي بررسي حذف هتروزيگوسيتي ژن TCO از ۵ ماركر ميكروساتلايت D19S916، D19S413، D19S391،D19S568  و D19S865 استفاده شد. متعاقب تكثير قطعات مورد نظر با روشPCR ، الكتروفورز محصولات روي ژل پلي آكريل آميد %۸ براي تعيين ژنوتايپ انجام گرفت.
يافته ها: %۵٫۴ بيماران (۳ نفر) مبتلا به كارسينوماي فوليكولار و %۱۷٫۹ (۱۰ نفر) مبتلا به كارسينوماي پاپيلار تيروئيد بودند. در تمامي اين افراد حذف هتروزيگوسيتي در ناحيه ژن TCO شناسايي شد. فراواني حذف هتروزيگوسيتي مثبت براي D19S916 برابر %۱۰٫۷ (۶ نفر)،D19S413  برابر %۱۲٫۵ (۷ نفر)،D19S391  برابر %۴۱٫۱ (۲۳ نفر)،D19S568  برابر %۱٫۸ (۱ نفر) و D19S865 برابر %۳٫۶ (۲ نفر) بود.
نتيجه گيري: به طور متوسط %۱۳٫۹ افراد FNMTC در ناحيه كروموزومي ۱۹p13.2 داراي حذف هتروزيگوسيتي هستند و حذف ژنتيكي در بيماران كارسينوماي پاپيلار به ميزان قابل توجهي نسبت به بيماران كارسينوماي فوليكولار بيشتر است. ماركر D19S413 داراي بيشترين حذف هتروزيگوسيتي اطلاع رسان در افراد FNMTC است. ژن هاي قرار گرفته در ناحيه كروموزومي ۱۹p13.2 ممكن است با FNMTC مرتبط باشند.