سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی تربتیان – دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد سلیمانی – دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مقابله توام با تداخلات پیوسته زمان و پالسی برای یک آرایه تمام وفقی در مرجع [ ۱] با ترکیب الگوریتم شکل دهی بیمMVDRو پردازش SLB 1 2 انجام شده است . در اینمقاله استفاده توام از پردازشSLB 3 و SLC برای مقابلههمزمان با تداخلات پیوسته زمان و پالسی در یک آنتن آرایه ای پارهوفقی مورد توجه قرار می گیرد. به جهت همگرائی سریعفیلتر کالمن مشروط ، روابط ریاضی و پیاده سازیSLC با آنارائه میگردد. پیاده سازیSLB در ترکیب با SLC با ارائهروشی برای سری کردن این دو الگوریتم انجام م یشود . نتایج شبیه سازی این الگوریتم برای سیگنالهای دریافتی بامدل ۱Swerling توانا ئی آن برای حذف توام تداخلات پیوسته زمان و پالسی را نشان میدهد.