سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا مسعودی نژاد – استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجتبی خطیبی – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
امیر ادیب زاده – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حسن امینی – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:

سابقه و هدف: سولفید هیدروژن یک آلاینده بی رنگ و با بوی متعفن که دارای خاصیت خوردگی و فاسد کنندگی است. این گاز یکی از آلاینده های مهم درکارخانجات تولید مواد غذائی، کودسازی ها و تصفیه خانه های فاضلاب می باشد. در گذشته با استفاده از روشهای فیزیکوشیمیایی نظیر جذب سطحی در کربن فعال، سوزاندن ، اکسیداسیون کاتالیزوری، اسکرابرهای مرطوب و اکسیداسیون به روش حرارت این آلایند در خروجی کارخانجات حذف می گردد اما غالب این روشها با هزینه زیادی همراه می باشد هدف از این تحقیق دستیابی به روش کارآمد و ارزان قیمت در جهت حذف H2S از خروجی صنایع آلوده کننده می باشد.
مواد و روشها: ستون طراحی شده به ارتفاع ۴۰ سانتیمتر و قطر ۱۵ سانتیمتر تا ارتفاع ۲۷/۵ سانتیمتر به تعداد ۴ عدد و بصورت سری از پوسته صدف دو کفه ای با درجه تخلخل ۶۳ درصدحاوی باکتری تیوباسیلوستیوپاروس پر شده است. به منظور تولید گاز هیدروژن سولفوره از تاثیر اسید فسفریک بر سولفید سدیم استفاده گردید در طی این واکنشگاز H2S تولیدی پس از اندازه گیری غلظت بر حسب میلی گرم بر متر مکعب به ستون تزریق می گردد خروجی گاز از ستون توسط دستگاه اندازه گیری دائمی کنترل می گردد به منظور جلوگیری از آلودگی هوای محیط خروجی گاز ابتدا از دو ستون کربن اکتیو و سپس از یک اسکرابر کلرید اهن و در نهایت در مسیر شعله مستقیم سوزانده می شود تا هیچ ترکیب آلایندی وارد هوای محیط نگردد.
یافته ها: تعداد نمونه های قرائت شده ۵۵۰ نمونه و مدت آزمایش ۱۵ هفته انتخاب گردید همچنین تغییرات دبی هوای حامل بین ۱ تا ۱۲ لیتر بر دقیقه و غلظت آلایند ورودی ۱ تا ۱۴۰ میلی گرم بر متر مکعب در نظر گرفته شد همچنین میزان رطوبت موجود در محیط بین ۷۷ تا ۹۳درصد ثابت نگه داشته و میزان حرارت لازم جهت رشد میکروارگانیسم ها درجه حرارت اوپتیموم بین ۲۰/۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد حفظ گردید. سیستم پس از سه هفته خوارک دهی شروع به افزایش راندمان نمود به طوریکه در هفته پایانی طرحراندمان تا مرز ۹۰ درصد با دبی گاز حامل تعادل ۶ لیتر بر دقیقه رسید.
بحث و نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از تحقیق فوق نشان میدهد که سیستم بیولوژیکی در بیوفیلتر به علت عدم استفاده از باکتریهای رشته ای دچار گرفتگی نشده میزان افت فشار در ستون فوق تنها ۲ میلیمتر آب بوده است و در طول دوره طرح به علت عدم گرفتگی صافی افت فشار ثابت مانده است از طرفی در روشهای سنتی هزینه عملیاتی، مصرف مواد شیماییی، هزینه احیا و بازیافت کربن، مصرف سوخت و غیره باعث شده است محققین در راستای روشهای جدید حذف مطالعاتی را آغاز نماید روش فوق با توجه به راندمان بالا، کم هزینه بودن، کنترل و نگهداری آسان جز بهترین روشها محسوب می گردد.