مقاله حذف پژواک آکوستيکي استريو با استفاده از فيلتر وفقي NLMS مبتني بر شبکه ناهمبسته ساز MIMO که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: حذف پژواک آکوستيکي استريو با استفاده از فيلتر وفقي NLMS مبتني بر شبکه ناهمبسته ساز MIMO
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آستانه عدم انطباق
مقاله فيلتر وفقي
مقاله سرعت همگرايي
مقاله ناهمبسته سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بكراني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي زاد مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در يک حذف کننده پژواک آکوستيکي استريو وجود همبستگي متقابل شديد بين سيگنال هاي ورودي به دو کانال سيستم ارتباطي استريو سبب کندي قابل توجه سرعت همگرايي و همچنين عدم انطباق وزن هاي فيلترهاي وفقي با ضرايب پاسخ ضربه مسيرهاي آکوستيکي بخش گيرنده، حتي پس از اتمام دوره همگرايي مي گردد. در مقاله حاضر روشي براي بهبود عملکرد فيلتر وفقي NLMS بر مبناي کاهش همبستگي سيگنال هاي ورودي به کمک شبکه ناهمبسته ساز چندورودي – چندخروجي ارايه شده است. ناهمبسته سازي در اين روش به صورت غيرخطي بوده و در دو مرحله انجام مي گيرد. نتايج شبيه سازي ها نشان دهنده بهبود سرعت همگرايي فيلترها و کاهش قابل توجه حساسيت آنها به تغيير گوينده، با به کارگيري اين ساختار پيشنهادي مي باشد.