سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فتح الله غلامی بروجنی –
امیرحسین محوی –

چکیده:

کادمیوم با توجه به اینکه به صورت گسترده در صنایع مختلف از جمله آبکاری، تولید پیگمانهای رنگی برای تهیه رنگ، در پلاستیکهای PVC به عنوان ع امل تثبیت کننده، تولید با طریهای Ag-Cd و Ni-Cd و ترکیبات لحیم کاری و تولید قطعات الکتریکی، تولید آلیاژها در راکتورهای هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد و از طریق فاضلاب این صنایع می تواند وارد محیط زیست شده و خطرات زیست محیطی و بهداشتی فراوانی را بوجود آورد. در این بررسی از برگ چنار و خاکستر آن به منظور جذب کادموم از محیط های آبی در مقیاس آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی زمان تعادل، اثر غلظت، اثر pH و اثر فلزات سبک (Na, K, Mg, Ca) بر تعادل جذب مورد مطالعه قرار گرفت. اثر این جاذب (برگ چنار و خاکستر آن) بر افزایش COD فاضلاب سنتتیک نیز مطالعه شد. این مطالعه نشان داد که زمان تعادل جذب برابر ۶۰ دقیقه در pH بهینه ۷ در غلظت اولیه ۲ میلی گرم در لیتر اکدمیوم ایاد شده است و در این شرایط بهترین راندمان را دارا می باشد. ۲ گرم از این جاذب ها (چنار و خاکستر آن) در یک لیتر فاضلاب سنتتیک باعث ایجاد به ترتیب ۱۱۰ و ۷۵ میلی گرم در لیتر COD می گردد. مطالعا ایزوتر جذب نشان داد که تعادل جذب از هر دو مدا فروندلیخ و لانگموئر تبعیت می کند و ظریب همبستگی ۲R برای مدل فروندلیخ برابر ۰/۸۵ و برای مدل لانگموئر برابر ۰/۹۴ می باشد.