سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاظم مرشد زاده –
حمیدرضا سهیلی فرد –

چکیده:

در پساب های صنعتی Cr(VI) , Cr(III) موجود می باشد. Cr(III) برای بدن انسان ضروری اما Cr(VI) بسیار سمی وسرطان زاست. زیرا این عنصر واکنش های برگشت ناپذیری با NDA خون انجام می دهند که سبب اختلالات شدید در بدن خواهد شد. لذا لازم است پساب های صنعتی از این عنصر عاری باشند. روش های متفاوت جهت جذب این عنصر از پساب ها از قبیل استخراج بوسیله حلال، روش های بیولوژیکی و جذب با کربن فعال وجود دارد، اما این روش غالبا پیچیده بوده و یا مقرون به صرفه نیستند. لذا در این مقاله جذب Cr(VI) توسط ضایعات کشاورزی (خاک اره و برگ کاج) مورد بررسی قرار گرفته است. از نتایج آزمایشات چنین برآمده که کاهش مقدار جاذب، افزایش PH، و کاهش دما بر جذب Cr(VI) اثر نامطلوبی خواهد داشت. در این آزمایشات جهت سنجش Cr(VI) در محلول از روش اسپکتروفتومتری استفاده شده است. که در این روش مادهی مجهول با اسید سولفوریک و دی فنیل کاربازید مخلوط وبه حجم رسانیده شده و آنگاه در طول موج ۵۴۰ نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر میزان جذب کروم مشخص خواهد شد. در این آزمایشات ابتدا با بررسی اثر زمان برای پیدا کردن زمان تعادل پرداخته شده و سپس در زمان تعادل اثر PH محلول بر میزان جذب و آنگاه در زمان و PH بهینه اثر مقدار جاذب سنجیده شده است. در ضمن جهت رسم منحنی های تعادلی از معادله ی جذب فرایند ولیچ استفاده شده است. قابل ذکر است تمامی مراحل فوق برای دو جاذب (خاک اره و کاه) انجام شده و در نهایت نتایج با یکدیگر مقایسه شده است.