سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدباقر پاشازانوسی – دانشجوی دکتری شیمی تجزیه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چال
مهدی رئیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی و عضو باشگ
پگاه گران ملک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی
امیر روفچایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائ

چکیده:

در این تحقیق حذف یونهای فلزی از قبیل سرب، مس و روی موجود در پسابهای صنعتی توسط برگ درختان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ۵ گرم برگ از ۳ گونه سوزنی برگ کاج جنگلی، زربین و سرو نقره ای در منطقه غرب مازندران پس از آماده سازی انتخاب شدند سپس ۲۰۰ میلی لیتر فاضلاب از یونهای فلزی با غلظتهای معین تهیه و در PH=5 تنظیم گردیدند. حذف یونهای فلزی از فاضلاب در ۵ زمان مختلف مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که بالاترین پاکسازی به میزان ۸۱/۱۸ درصد برای سرب (Pb+2 ) ، ۶۳/۶درصد برای مس (Cu+2) و ۵۶ درصد برای روی (Zn+2) بوده است هدف این تحقیق معرفی جاذب های یونهای فلزی ارزان، موثر و در دسترس از مواد زائد طبیعی به عنوان یک جایگزین در مقابل جاذبهای تجاری موجود می باشد.