مقاله حرکت فعل اصلي در فارسي (رويکردي کمينه گرا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در زبان پژوهي (علوم انساني) از صفحه ۲۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: حرکت فعل اصلي در فارسي (رويکردي کمينه گرا)
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه فعلي لايه اي
مقاله شرط پيوند کمينه
مقاله بازبيني
مقاله تطابق
مقاله مشخصه قوي
مقاله حرکت فعل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: انوشه مزدك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر، در چارچوب برنامه کمينه گرا و بر پايه نظريه گروه فعلي لايه اي، جايگاه رو ساختي فعل اصلي را در زبان فارسي بررسي مي کنيم. بدين منظور، نخست درباره ترتيب کلمه ها در اين زبان و ساخت دروني گروه فعلي سخن مي گوييم، سپس جايگاه هسته گروه زمان فارسي را بررسي مي کنيم و بر اساس آموزه هاي نظري و شواهد تجربي، نشان مي دهيم که در اين زبان، زمان در شمار مقوله هاي گروهي هسته پايان قرار دارد، آن گاه از چگونگي نشان گذاري عنصر زمان بر فعل اصلي سخن مي گوييم و پيشنهاد مي کنيم در اين فرايند، فعل اصلي از درون گروه فعلي کوچک خارج شود و به هسته گروه زمان و در صورت وجود داشتن فعل کمکي «بودن» در ساختار جمله، به هسته گروه نمود کامل، پيوسته شود، به گفته دقيق تر، برمبناي اين تحليل، مشخصه تصريف فعل اصلي در فارسي-مانند زبان فرانسه و برخلاف انگليسي-قوي است و در روند بازبيني خود، سبب ارتقاي اين فعل به گره بازبيني کننده مي شود. جايگاه قيدهاي گروه فعلي، حذف گروه فعلي، ساخت پرسش تاييدي، و تعامل زمان با نمود کامل، شواهدي براي تاييد اين فرضيه فراهم مي آورند.