مقاله حساسيت آنتي بيوتيكي به سفالوسپورين هاي نسل سوم و شيوع توليد بتالاكتامازهاي وسيع الطيف از خانواده TEM در ايزوله هاي باليني اشريشياكلي و كلبسيلا پنومونيه جمع آوري شده از بيمارستانهاي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۳۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: حساسيت آنتي بيوتيكي به سفالوسپورين هاي نسل سوم و شيوع توليد بتالاكتامازهاي وسيع الطيف از خانواده TEM در ايزوله هاي باليني اشريشياكلي و كلبسيلا پنومونيه جمع آوري شده از بيمارستانهاي شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشريشياكلي
مقاله كلبسيلا پنومونيه
مقاله بتالاكتامازهاي وسيع الطيف
مقاله ESBL
مقاله TEM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چيت ساز محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: باسيل هاي گرم منفي توليد كننده بتالاكتامازهاي وسيع الطيف (ESBLs) امروزه يك نگراني در حال رشد در پزشكي هستند. توليد ESBLs موجب مقاومت گسترده باكتري به سفالوسپورين هاي نسل سوم و مونوباكتام ها مي شود. شمار زيادي از ژنها شناسايي شده اند كه آنزيمهاي بتالاكتاماز وسيع الطيف را رمزبندي مي كنند. بتالاكتامازهاي خانواده TEM با بيش از ۱۶۰ تيپ بزرگترين گروه اين آنزيمها را تشكيل مي دهد. تيپ هاي مختلف اين خانواده آنزيمي در مناطق مختلف جغرافيايي شيوع متفاوتي دارند.
در اين تحقيق ايزوله هاي باليني اشريشياكلي و كلبسيلا پنومونيه بدست آمده از بيمارستانهاي شهر تهران براي حساسيت آنتي بيوتيكي به سفالوسپورين هاي نسل سوم و شيوع ژنهاي ESBLs از خانواده TEM مورد بررسي قرار گرفته اند.
روش كار: از يك مجموعه ۳۰۲ ايزوله باكتريال شامل ۱۵۴ ايزوله اشريشياكلي و ۱۴۸ ايزوله كلبسيلا پنومونيه كه در دوره زماني شش ماه (مهر تا اسفند ماه) از نمونه هاي باليني بيماران در بيمارستان هاي مركز طبي كودكان، امام خميني و شهيد مصطفي خميني تهران جدا شدند، در اين تحقيق استفاده شد. حساسيت آنتي بيوتيكي به سفالوسپورين هاي نسل سوم با تعيين MICهاي ايزوله هاي باكتريال براي سفتازيديم و سفترياكسون به روش رقت در آگار استاندارد مشخص شد. شناسايي توليد ESBLs در سطح فنوتيپي بر پايه كاهش MICهاي ايزوله هاي باكتريال براي سفتازيديم و سفترياكسون در تركيب با اسيد كلاوولانيك در مقايسه با آنتي بيوتيكها به تنهايي صورت گرفت. معيارهاي توصيه شده CLSI براي تعيين حساسيت آنتي بيوتيكي و شناسايي ESBLs بكار رفت. ايزوله هاي فنوتيپ مثبت ESBL با روش PCR و استفاده از پرايمرهاي اختصاصي ژنهاي خانواده TEM مورد آ‍زمايش قرار گرفتند.
يافته ها: نسبت كلي توليد كننده هاي ESBLs 58% مشخص شد كه آن براي كلبسيلا پنومونيه (۶۴%) و براي اشريشياكلي (۵۲%) بود. از ايزوله هاي فنوتيپ مثبت اشريشياكلي و كلبسيلا پنومونيه به ترتيب ۵۸% و ۳۴% بتالاكتامازهاي وسيع الطيف خانواده TEM را توليد مي كردند. به ترتيب ۴۵% و ۱۷% از ايزوله هاي اشريشياكلي و كلبسيلا پنومونيه داراي دو خصوصيت عدم توليد ESBLs و حساسيت به سفتازيديم MIC) كمتر يا برابر يك ميلي گرم در ليتر) بودند، اما ۳۰% و ۳% از ايزوله هاي باليني همان گونه (به ترتيب)، توليد كننده ESBLs ولي داراي MICهايي در بازه حساس يا اينترمديت ۲) تا ۱۶ ميلي گرم در ليتر) براي سفتازيديم بودند. ۴۶% و ۱۷% از ايزوله هاي اشريشياكلي و كلبسيلا پنومونيه (به ترتيب) بدون توليد ESBLs و حساس به سفترياكسون MIC) كمتر يا برابر ۱ ميلي گرم در ليتر) بودند. ولي ۲۳% و ۶% انوع ايزوله ها (به ترتيب)، توليد كننده ESLBs و داراي MICهايي دربازه حساس با اينترمديت ۲) يا ۱۶ ميلي گرم در ليتر) براي سفترياكسون بودند.
نتيجه گيري: توليد بتالاكتامازهاي وسيع الطيف در ايزوله هاي اشريشياكلي و كلبسيلا پنومونيه در بيمارستانهاي مركز طبي كودكان، امام خميني و شهيد مصطفي خميني تهران بسيار شايع است. در بخشي از اين ايزوله هاي باليني نوع بتالاكتامازهاي وسيع الطيف توليدي از خانواده آنزيمهاي TEM مي باشد. درصد قابل توجهي از ايزوله هاي ESBLs مثبت هر دو نوع ارگانيسم MICهايي در محدوده حساس يا غيرمقاوم به بعضي سفالوسپورين هاي نسل سوم را دارند. از آنجاييكه اين قبيل ايزوله ها با آزمايش هاي معمول آنتي بيوگرام بعنوان مقاوم به سفالوسپورين هاي نسل سوم قابل شناسايي نيستند، اجراي آزمايش هاي شناسايي ESBLs در بيمارستان هاي مورد مطالعه ضروري مي باشد.