مقاله حساسيت به نيتروفورانتوئين در انتروكوكسي هاي مقاوم به ونكومايسين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۲۶ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: حساسيت به نيتروفورانتوئين در انتروكوكسي هاي مقاوم به ونكومايسين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمونه کلينيکي
مقاله نيتروفورانتوئين
مقاله انتروكوكسي مقاوم به ونكومايسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تيمورنژاد اميد
جناب آقای / سرکار خانم: محبتي مبارز اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني دوست سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: انتروکوکسي هاي مقاوم به ونکومايسين سومين عامل مهم عفونت هاي بيمارستاني بعد از استافيلوكوكسي و اشرشيا كولي مي باشند. هدف از اين مطالعه ارزيابي الگوي مقاومت انتروكوكسي هاي مقاوم به ونكومايسين نسبت به آنتي بيوتيك هاي پيشنهاد شده توسط انستيتو استاندارد آزمايشگاه هاي باليني مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي – آزمايشگاهي ۸۳۳ انتروكوكسي از بيمارستان هاي منتخب تهران از نمونه هاي ادرار، خون، زخم و ساير نمونه ها جمع آوري و بعد از تاييد ايزوله ها، با استفاده از ديسك ۳۰ ميكروگرمي ونكومايسين و رقت سازي در آگار با استفاده از پودر ونكومايسين، انتروكوكسي هاي مقاوم به ونكومايسين جداسازي و حداقل غلظت بازدارنده آنها تعيين شد سپس حساسيت اين انتروكوكسي ها نسبت به آنتي بيوتيك هاي پيشنهاد شده در استاندارد (M100) انستيتو استاندارد براي درمان انتروكوكسي ارزيابي شد.
يافته ها: از ۸۳۳ انتروكوكسي جدا شده به ترتيب ۴ و ۳۸٫۵ درصد داراي مقاومت سطح بالا و مقاومت سطح پايين نسبت به ونكومايسين بودند. ۸۵، ۹۷، ۴۲، ۹۴، ۳۰، ۷۰، ۲۴ و ۶ درصد از آنهايي که داراي مقاومت سطح بالا بودند نسبت به آمپي سيلين، پني سيلين، تتراسيکلين، ريفامپين، کلرامفنيکل، جنتاميسين، سينرسيد و لينوزوليد مقاوم بودند. تمامي اين انتروكوكسي هاي مقاوم به ونکومايسين به نيتروفورانتوئين حساس بودند.
نتيجه گيري: در اين مطالعه تمامي انتروكوكسي هاي مقاوم به ونكومايسين نسبت به نيتروفورانتوئين حساس بودند و اين آنتي بيوتيك به عنوان يك داروي انتخابي در عفونت هاي ادراري مي تواند براي درمان انتروکوکسي هاي مقاوم نيز مناسب معرفي گردد.