مقاله حساسيت دارويي سويه هاي مايکوباکتريوم توبرکلوزيس نسبت به داروهاي رده اول و جايگزين در شهرستان تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه ۱۸ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: حساسيت دارويي سويه هاي مايکوباکتريوم توبرکلوزيس نسبت به داروهاي رده اول و جايگزين در شهرستان تبريز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايکوباکتريوم توبرکلوزيس
مقاله داروهاي جايگزين
مقاله مقاومت دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشدي ملكي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مودب سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: از زمان شروع شيمي درماني بر عليه بيماري سل، شمار سويه هاي مقاوم به دارو افزايش چشمگيري داشته است. ميزان بروز سل مقاوم به چند دارو (MDR-TB: Multi Drug Resistant tuberculosis) در کشورهاي همجوار از جمله آذربايجان بسيار بالا گزارش شده است. مراجعه اين بيماران به مرکز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي تبريز باعث افزايش نگراني مسوولين و اهالي منطقه از خطرِ انتقال سل مقاوم به دارو شده است. هدف از اين مطالعه، تعيين حساسيت دارويي سويه هاي ايزوله شده مايکوباکتريوم توبرکولوزيس (MTB) از بيماران بومي مراجعه کننده به مرکز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي تبريز نسبت به داروهاي ضد سل رده اول و بعضي از داروهاي جايگزين (رده دوم) بود.
روش بررسي: ابتدا ۱۰۳ سويه MTB با استفاده از تست هاي بيوشيميايي از نمونه بيماران بومي مراجعه كننده به مركز تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي تبريز جدا گرديد. پس از تهيه سوسپانسيون، بر روي محيط کشت لوانشتاين – جانسون حاوي آنتي بيوتيک هاي ضد سل رده اول و رده دوم کشت داده شد. نتايج به روش نسبي(proportional) بررسي شد. از سويه استاندارد H37Rv مايكوباكتريوم توبركلوزيس كه حساس به تمامي داروهاست، به عنوان شاهد كيفي استفاده شد. داروهاي رده اول شامل ايزونيازيد، ريفامپين، اتامبوتول، استرپتومايسين و داروهاي رده دوم شامل آميکاسين، کانامايسين، افلوکساسين، سيپروفلوکساسين بودند.
يافته ها: از مجموع ۱۰۳ سويه، ۱۳ سويه نسبت به کانامايسين، ۲ سويه (%۱٫۹) نسبت به افلوکساسين، ۱ سويه (%۱) نسبت به آميکاسين و ۱ سويه (%۱) نسبت به سيپروفلوکساسين مقاوم بودند. از ميان داروهاي رده اول، استرپتومايسين به ميزان %۷٫۸ (۸ سويه) و از ميان داروهاي رده دوم كانامايسين به ميزان %۱۲٫۶ (۱۳ سويه) بيشترين مقاومت دارويي را داشتند. ميزان مقاومت %۲٫۹MDR-TB (3 سويه) بود.
نتيجه گيري: اکثريت زيادي از سويه ها به تمام داروهاي ضد سل رده اول حساسيت دارند و ميزان MDR-TB اندک است. از ميان داروهاي ضد سل اصلي و جايگزين، به ترتيب استرپتومايسين و کانامايسين بيشترين مقاومت دارويي را نشان دادند.