مقاله حساسيت و مقاومت مخمرهاي جدا شده از مبتلايان به ولوواژينيت کانديديايي به داروهاي ضدقارچي به روش انتشار ديسک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۱۳ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: حساسيت و مقاومت مخمرهاي جدا شده از مبتلايان به ولوواژينيت کانديديايي به داروهاي ضدقارچي به روش انتشار ديسک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داروهاي گروه ايميدازول
مقاله مقاومت دارويي
مقاله بيماري ولوواژينال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معلايي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: وريسيمو كريستينا
جناب آقای / سرکار خانم: براندو ژوآ
جناب آقای / سرکار خانم: روزادو لورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: علت استفاده روزافزون از داروهاي ضدقارچي گروه آزول، تعداد مخمرهاي مقاوم به دارو و نيز ميزان شيوع عفونت هاي شايع واژن به ويژه شکل عود کننده آن، امروزه رو به افزايش است. از اين رو اين مطالعه به منظور بررسي حساسيت و مقاومت مخمرهاي جدا شده از عفونت هاي واژن انجام شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي تحليلي و مقطعي بر روي ۱۱۸ مخمر جدا شده از ۴۳۶ بيمار مشکوک به ولو واژينيت کانديدايي به داروهاي گروه ايميدازول شامل کلوتريمازول، فلوکونازول کتوکونازول، ميکونازول و اکونازول و نيستاتين از گروه داروهاي پلي ان ها انجام گرفت. براي تعيين ارتباط آن ها با علايم باليني و نبز ارتباط مقاومت يک دارو با ساير داروها از آزمون هاي آماري مجذور کاي، کاپا و ضريب رگرسيون خطي و نرم افزارSPSS.11  ويرايش ۱۱ استفاده گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه، هيچ گونه مقاومتي نسبت به داروي نيستاتين از گروه پلي ان ها و اکونازول در گروه ايميدازول ها مشاهده نگرديد ولي نسبت به ساير داروها از اين گروه، پنجاه و سه مورد (۹/۴۴ درصد) به فلوکونازول، ۲۶ مورد (۲۲ درصد) به ميکونازول، ۱۰ مورد (۵/۸ درصد) به کلوتريمازول و ۲ مورد (۷/۱ درصد) به کتوکونازول مقاوم (۲۷ درصد) بودند.
نتيجه گيري: در اين مطالعه، آزمون ضريب همبستگي خطي نشان داد که بين علايم باليني و حساسيت مخمرهاي جدا شده از آن ها همبستگي منفي نسبت به داروهاي کلوتريمازول و کتونازول وجود دارد
(P≤۰٫۰۵). همچنين بين مقاومت مخمرهاي جدا شده به يک دارو از گروه ايميدازول با ساير داروهاي آن گروه همبستگي مثبت وجود دارد ولي هيچ گونه همبستگي با داروي نيستاتين از گروه پلي ان ها وجود ندارد.