مقاله حساسيت و ويژگي آزمون الايزا در تشخيص بيماري بروسلوز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۹۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: حساسيت و ويژگي آزمون الايزا در تشخيص بيماري بروسلوز
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون الايزا
مقاله بروسلوز
مقاله حساسيت
مقاله ويژگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي زريچهر
جناب آقای / سرکار خانم: مومن هروي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: شريف عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: بروسلوز بيماري شايع با اَشكال متنوع باليني و روش هاي مختلف تشخيصي است. با توجه به استفاده روزافزون از آزمون الايزا به عنوان روش جديد تشخيصي و اختلاف نتايج آزمون هاي استاندارد آگلوتيناسيون و الايزا، اين مطالعه به منظور تعيين حساسيت و ويژگي آزمون الايزاي بروسلوز انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در سال ۱۳۸۶ در شهرستان كاشان روي ۴۵۷ نمونه از خون افرادي كه با شك باليني بروسلوز توسط متخصص عفوني به آزمايشگاه ارجاع شده بودند و ۵۰ نمونه از خون افراد بدون سابقه بروسلوز به عنوان كنترل انجام شد. آزمايشات رايت وكومبس رايت و ۲- مركاپتواتانول به عنوان آزمون استاندارد و الايزاي IgG و IgM به عمل آمد و حساسيت و ويژگي آزمون الايزا در مقايسه با آزمون هاي استاندارد سنجيده و نتايج در قالب آمار توصيفي ارايه شد.
يافته ها: حساسيت آزمون الايزاي IgG و IgM به ترتيب ۹۳٫۷ و %۱۲٫۵، ويژگي آزمون الايزاي IgG و IgM به ترتيب ۷۰٫۶ و %۱۰۰، ارزش اخباري مثبت آزمون الايزاي IgG و IgM به ترتيب ۱۹٫۴ و %۱۰۰ و ارزش اخباري منفي آزمون الايزاي IgG و IgM به ترتيب ۹۹٫۳ و %۹۴ به دست آمد.
نتيجه گيري: باتوجه به حساسيت بالاي الايزاي IgG و ويژگي بالاي الايزايIgM ، مي توان از آزمون الايزا در كنار آزمون هاي آگلوتيناسيون براي تشخيص بروسلوز استفاده نمود.