سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

روحا کسری کرمانشاهی – اصفهان- خیابان هزار جریب- دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم- گروه زیست شناس
محمدرضا سیلانی –

چکیده:

میادین الکتریکی و مغناطیسی قادرند بر روی رشد باکتری ها تاثیر بگذارند اما پاسخ باکتری های گرم منفی و گرم مثبت به این میادین متفاوت میباشد.در این مطالعه اثر میدان الکتریکی با شدت (۵۰zH, 4,5KV/cm) در دمای ۲ ± ۲۵ درجه سانتیگراد بر روی دو نوع باکتری شامل استافیلوکوکوس اورئوس بعنوان یک باکتری گرم مثبت وایشریشیا کلی بعنوان یک باکتری گرم منفی بررسی شده است. نتایج اماری نشان میدهد که اثر ممانعت از رشد میدان الکتریکیبر روی باکتری گرم منفی ایشریشیا کلی از باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس بیشتر بوده است. این مطالعه برای اولین بار اثر معنی دار ممانعت از رشد بیشتر میادین الکتریکی برروی باکتری های گرم منفی نسبت به باکتری های گرم مثبت را گزارش میکند.