سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن شریعت جعفری – عضو هیآت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

با توجه به اینکه ویژگی های ذاتی واحدهای سن گشناسی از عوامل مؤثر و تعیین کننده پتا نسیل هوازدگی و فرسایش پذیری سازندها می باشند بررسی حساسیت واحدهای سنگ و خاک به فرسایش در حوزه مورد مطالعه بر مبناء طبقه بندی جدید ارائه شده انجام گرفته است. این رده بندی بر اساس ویژگیهای ذاتی سنگ بکر و اعمال نظر کارشناسان خبره تعریف گردیده است. برای این منظور ضمن بررسی ویژگیهای مقاومتی واحدهای سنگ و خاک در حوزه ابرقو – سیرجان استعداد فرسایش پذیری حوضه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کل واحدهای سنگ و خاک در ده رده مقاومتی و حساسیت به فرسایش قرار می گیرند. با توجه به شاخص درصد فراوانی نسبی رده های مختلف، بیش از ٧٤ درصد واحدهای سنگ و خاک حوزه ابرقو – سیرجان در کلاسهای فرسایش ٦ تا ١٠
(واحدهائی با حساسیت متوسط تا فوقالعاده زیاد) قرار می گیرند. این واقعیت با شواهد ساختاری – چینه ای موثر در فرسایش پذیری و با بار رسوبی ویژه حوضه های مشابه دارای آمار واقعی رسوب مطابقت دارد که نشانی از پیش بینی قابل قبول رده بندی معرفی شده است.