سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم حشمت دهکردی – دانشیار مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته ای اصفهان شرکت توسعه صنایع انر

چکیده:

عملیات بازپخت یکی از مراحل تولید ورق در مجتمع های تولیدی می باشد که این عملیات در کوره های بازپخت (Box Annealing) انجـــام مـــیگـــردد . پوشـــش فـــضای داخلـــی کـــوره هـــای بازپخـــت جـــداره محـــافظ (Protective Cover)خوانـده میشـود که از جـنس فــولاد ASTM 309Sمـی باشـد و ورق هــای کـلاف شـدهدرآن بازپخت میگردند .
جداره محافظ در حین عملیات بازپخت کلاف ها (Coils) دمای بین ۷۲۰ تا ۹۲۰ درجه سانتیگراد را بر حسب نوعورق تولیدی به مدت حدود ۲۰ تا ۵۰ ساعت برای هر سیکل عملیات حرارتی کلافها تحمل مینماید . با توجه به استفاده مکرر از این کوره ها بهتدریج این پوشش های محـافظ دچـار تـردی، تـرک خـوردگی و تغییـر شکل گردیده واز سرویس خارج می گردند و لـذا تعمیـر و جـایگزینی آن هـا لازم و ضـروری مـی باشـد . در ایـن تحقیـق روشهـای مختلف بازپخت و محیـط و شرایط مـوجود بر عملیـات حـرارتــی ورق هـای فـولادی کـلاف شده مورد مطالعه قرار گ رفته و ارتباط آن با آسیب دیدگی جداره های محافظ بررسی شـده اسـت . جهـت بررسـی نوع آسیب دیدگی و علت بوجود آمدن آن و همچنین تعمیرات احتمالی از روش های گوناگون مانند بکـارگیری
میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونـی (SEM) ، آنـالیز EDX و روش هـای سـختی سـنجی، جوشـکاری و رادیوگرافی استفاده گردید و به این ترتیب علت حساسیت، تردی و تـرک خـوردگی ایـن نـوع جـداره هـا تعیـین گردیده و سپس تعمیر و جایگزینی آنها نیز بررسی شد .