مقاله حسن نيت در اجراي قرارداد در حقوق انگليس و ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: حسن نيت در اجراي قرارداد در حقوق انگليس و ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسن نيت
مقاله اجراي قرارداد
مقاله اعراض
مقاله نقض اساسي
مقاله انصاف
مقاله تقصير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري آق مشهدي فخرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: ابويي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حسن نيت از يک سو واژه اي آشنا و از سوي ديگر مفهومي پيچيده است که در گستره حقوق، تعريفي دقيق از آن در دست نيست. اين نهاد اخلاقي که همواره مورد سفارش اوليا الهي بوده است چندي است نقشي عمده در حقوق موضوعه ايفا مي کند. تاجايي که برخي از کشورها از آن با عنوان يکي از اصول کلي حاکم بر قراردادها نام مي برند. در حقوق انگليس گرچه برخي نويسندگان رعايت حسن نيت را در اجراي قرارداد به عنوان يک قاعده کلي قبول دارند، اما اين نظر مورد انتقاد ديگران قرار گرفته و اين گروه رعايت حسن نيت را در اجرا تنها در موارد استثنايي پذيرفته اند. در حقوق ايران نيز گرچه در قوانين مختلف، مبناي برخي احکام لزوم رعايت حسن نيت در مرحله اجراي قرارداد است، اما پذيرش آن به عنوان يک قاعده کلي محل ترديد است.