سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا صادقی قسامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهدی علیاری شوردلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امیرحسین دوائی مرکزی – دانشیاردانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

توسعه محیط های صنعتی ایجاب می نماید که هر روز از روش های بهتر، کاراتر و کم هزینه تری جهت کنترل و نظارت سیستم ها استفاده شود، که در این میان توجه به اجزاء و سیستم های هوشمند از اهمیت ویژهای برخوردار است.در این مقاله، کارایی و قابلیت های نوعی از سیستم هایکنترل هوشمند مورد بررسی قرار میگیرد، که در آنها از حسگرها و عملگرهای هوشمند در یکساختار توزیع شده استفاده شده و اعمال کنترلی در آنهامبتنی بر استفاده از برنامههای تجاری فازی می باشد. دراین مقاله ابتدا به قالب اصلی سلول های هوشمند، محاسن سیستم های توزیع شده و سیستم های کنترل هوشمند اشاره گردیده سپس یک روش جهت پیاده سازی سیستم توزیع شده کنترل هوشمند بر مبنای زبانPLICASو سلول های هوشمند پیشنهاد گردیده و استفاده از این روش در قالب یک مثال عملی شرح داده شده است.