سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
علی یوسفی – عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
عطیه صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
ساره عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی چرخ زرین – دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
شهر بزرگ ترین نماد تمدن بشری است که انسان آن را برای امنیت، آسایش و رفاه خود بنا نهاده است. فضاهای شهری نقش بسزایی در شکل گیری احساس آرامش دارد . فضاهای شهری وظیفه ایجاد تصور ذهنی از شهر، ایجاد امنیت و آرامش، سرگرمی، فراهم آوردن ارتباط و زمینه معاشرت را بر عهده دارند. افراد زمانیکه وارد یکمکان جدید می شوند حسی به آنان دست می دهد که از آن با عنوان «حس مکان» یاد می شود و این امر نقشی ماندگار و تعیین کننده بر ذهن آنها دارد. احساس خوشایند یا ناخوشایند نسبت به شهر می تواند آرامش فرد را تشدیدیا مختل نماید و تمامی امکانات زندگی در صورت نداشتن آرامش تحت الشعاع قرار می گیرد در نتیجه منجر به افت روح مردم می شود. بنابراین اهداف این تحقیق شناسایی حس مکان، ابعاد آن و همچنین بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی اقتصادی بر حس مکان در بین ساکنین شهر مشهد می باشد جامعه آماری این تحقیق کلیه شهروندان شهر مشهد است که به طور تصادفی ۱۰ منطقه از بین مناطق ۱۳ گانه شهر مشهد انتخاب گردید. یافته های تحقیق بیانگر آن است حس مکان شهروندان مشهدی از میزان متوسط رو به بالایی برخوردار می باشد در میان ابعاد مطرح شده در حس مکان نیز بعد تداعی ذهنی بیش از سایر عوامل بر حس مکان تاثیر گذار است. فرضیه دیگر این پژوهش مبنی بر تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی شهروندان بر حس مکان نیز تایید گردید.