مقاله حضور پرستار: عنصر اساسي مراقبت از نگاه بيمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۴۴ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: حضور پرستار: عنصر اساسي مراقبت از نگاه بيمار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستار
مقاله حضور پرستار
مقاله ديدگاه بيمار
مقاله اخلاق پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملازم زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: بلندپرواز شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جوهره عملکرد باليني پرستاري تامين آسودگي و سلامتي بيماران است که از طريق توجه به نيازهاي جسمي، روحي و معنوي آن ها فراهم مي شود. بيماري و عمل جراحي به عنوان عوامل تهديد کننده زندگي يا ناتوان کننده، نيازهاي متعددي را در بيماران به وجود مي آورند. درک مفهوم حضور از ديدگاه اين بيماران از اهميت ويژه اي بر خوردار است، چرا که مسووليت اصلي پرستاران شناخت نيازهاي مراقبتي بيماران و رفع آن هاست لذا اين مطالعه با هدف تبيين ديدگاه بيماران جراحي عمومي درباره حضور پرستار صورت گرفت.
اين مطالعه با رويکرد کيفي انجام شده است. ۷ بيمار و ۵ همراه بيمار با استفاده از نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند. با استفاده از مصاحبه نيمه ساختار يافته، داده ها جمع آوري و به روش تجزيه و تحليل محتوايي، تحليل شدند. كليه مصاحبه ها ضبط و پياده شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
از آناليز داده ها سه مضمون اصلي «حضور پرستار عامل احساس امنيت رواني»، «حضور پرستار عاملي براي دريافت اطلاعات مورد لزوم» و «حضور پرستار عاملي براي تشخيص و برآورده شدن به موقع نيازها» که حاصل ديدگاه بيماران بود، استخراج شد.
يافته هاي اين مطالعه آگاهي پرستاران را براي برخورد با نيازهاي بيماران افزايش مي دهد. هم چنين مديران و مربيان پرستاري خواهند توانست با اتکا بر بصيرتي مبتني بر يافته هاي علمي، اخلاقي، فعاليت هاي مديريتي و آموزشي خود را به گونه اي طراحي و اجرا کنند که شرايط لازم براي تحقق حضور مراقبتي دانشجويان و پرستاران فراهم آيد.