سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیخان نصر اصفهانی – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
علیرضا باغبانان – عضو هیأت دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آثار زیادی از رگچه های کوارتزی حاوی مس در زونهای برشی موجود در بخش بالایی رخنمونهای پسامیتی پلیتی منتسب به پرکامبرین هورست زاینده رود مشاهده شده است. این ناحیه بخش از زون ساختاری سنندج-سیرجان می باشد. رگچه های حاوی مس دارای روند کلی شمال غرب جنوب شرق به موازات روراندگی زاگرس بوده و به طور تقریب موازی با جهت فولیاسون حاکم بر مجموعه های سنگی دگرگون شده می باشند. کانی سازی مس در رگچه ها در قسمتهای سطحی بیشتر بصورت مالاکیت (آزوریت) و در عمق بصورت کالکوپیریت همراه با پیریت است. رگچه های مس دار از نظر As,Ag,Au غنی شدگی نشان می دهند. تمامی شواهد زمین شناسی، نشانگر این واقعیت است که فعالیتهای کوهزایی آلپی در شکل گیری منطقه بویژه مجموعه های کوارتزیتی نقش بسیار مهمی داشته اند. طی این فعالیتها و ایجاد آنومالی حرارتی در منطقه همزمان با دگرگونی ناحیه ای، محلولهای گرمابی شکل گرفته است و شروع به چرخش نموده اند. این محلولها، محتوی فازی خود را در زونهای مناسب از نظر شرایط فیزیکو شیمیایی نهشته نموده و باعث تشکیل رگچه های کوارزیتی حاوی مس در منطقه گردیده اند.