سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
مارال مهدلو – دانشجوی کارشناسی پیوسته رشته ی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس امیرکبیر البرز
محمود میدانی – دانشجوی دکتری رشته ی مدیریت آموزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس امیرکبیر البرز

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی محتوای درسی دوره ی ابتدایی در خصوص میزان آموزش حفاظت از محیط زیست به کودکان و میزان اثربخشی مطالب آموزشی زیست محیطی در این کتب می باشد. این پژوهش کاربردی و روش پژوهش روش تحلیل محتوا که یک روش کمی است، می باشد. در این پژوهش تحلیل محتوای کتب درسی در رابطه با موضوع بسیار پراهمیت محیط زیست صورت گرفته است که نتایج زیر به دست آمده است: میانگین محتوای درسی آموزش حفاظت از محیط زیست در کتب دوره ی ابتدایی به شرح زیر می باشد: دوره ی اول ابتدایی: ۱/۸۴%، دوره ی دوم ابتدایی: ۱/۷۱%، دوره ی سوم ابتدایی: ۲/۴۴%، دوره ی چهارم ابتدایی، ۰/۹۵%، دوره ی پنجم ابتدایی: ۱/۹۴%، دوره ی ششم ابتدایی: ۰/۷۱% و با مقایسه ی دوره های اول تا ششم مقطع آموزشی ابتدایی، مشخص می شود که بیشترین میزان اهمیت به آموزش حفاظت از محیط زیست، مربوط به پایه ی سوم ابتدایی با ۲/۴۴% و کمترین اهمیت به این مسئله، مربوط به پایه ششم ابتدایی با ۰/۷۱% می باشد. نتایج نشان می دهد محتوای مناسب در کتب درسی دوره ی ابتدایی موجود می باشد. و برای اثربخشی لازم می بایست از رویکرد های تعاملی دانش آموزان و اولیا در تدریس ارزش و اهمیت محیط زیست بهره برد.