سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۳
نویسنده(ها):
محمدتقی تقوی فرد – دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
فائقه صمدی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
اعظم عدنان راد – دانشجوی دکترای مدیریت دولتیف دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده:
دولتها می بایست در کنار ارتقاءنظام اقتصاد بین المللی، پایداری محیط زیست را مدنظر قرار داده و به گونه ای کارآمد با آسیبهای زیست محیطی مقابله کنند تا در نهایت کشورها در مسیر توسعه ای پایدار و همه جانبه قرار گیرند. در همین راستا، مبحث فناوری اطلاعات سبز به دلیل گسترش روزافزون فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و آثار مخرب ناشی از آن به یکی از مهمترین مباحث روز دنیا بدل گشته است. و در کشور ما نیز با توجه به آلودگی های فزاینده ناشی از مصرف رو به رشد ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطاتی از یک طرف و همچنینافزایش هزینه های مصرف انرژی به ویزه پس از هدفمند کردن یارانه ها، نیاز دوچندانی برای تحقیقات بیشتر در این زمینه محسوس می گردد. پزوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی طرح های فناوری اطلاعات سبز در راستای کاهش الودگی های زیست محیطی صورت گرفته است، که این عوامل در ابعاد تکنولوژیکی، سازمانی و محیطی مورد بررسی قرار می گیرند. تحقیق حاضر کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارشناسان، سرپرستان و روسای شرکت ساپکو با میزان تقریبی ۱۴۰۰ پرسنل می باشد. اساسی ترین ابزار پژوهش پرسشنامه بوده و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با کمک نرم افزار لیزرل انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که عوامل تکنولوزیکی که فرآیند مجازی سازی را مورد سنجش قرار می داد قویاً مورد تأیید قرار گرفته و شرکت ساپکو در زمینه پیاده سازی طرح های فناوری اطلاعات سبز ار جنبه طرح های تکنولوژیکی موفق عمل کرده است و بدین ترتیب سازمان را در مسیر توسعه پایدار وهمچنین بهره گیری از مزیت رقابتی قرار داده است و البته توجه بیشتری به عوامل سازمانی و محیطی متضمن موفقیتهای بیشتر سازمان خواهد بود.