سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامرضا مدنیان – کارشناس ارشد حقوقی – مشاور حقوقی مدیر عامل شبکه آبیاری دز

چکیده:

یکی از منابع ابهای داخلی ایران سفره های زیر زمینی و آبهای تحت الارضی است که به شیوه های گوناگون همانند قنات، چاه و … مورد بهره برداری قرا رمی گیرد. روند استفاده از این آبها که در محدودهحاکمیت ارائه اشخاصو بدون دخالت دولت صورت می گرفت تا بدانجا پیش رفت که قانونگذار وضع قواعد امرهدر این بخش از منابع را نیازمند وجود ضوابط مدون و موضوعه دانست و علیرغم وجود قوانینمندرج در قانونمدنی به وضع قوانین جدید همت گماشت و همین روند تا بدانجا گرائید که مالکیت آبها از بخش خصوصی به مالکیت عمومی تبدیل گشت.
وجود قوانین مختلف پیرامون نحوه بهره برداریاز این آبها ما را بر آن داشت تا با بررسی سیر تحول و تطور این قوانین به بررسی جنله های گوناگون آنها مبادرت ورزده و اثار ناشی از این قواعد را بر روند بهره برداری از دیدگاهحقوق عمومی و حقوق خصوصی مورد تحقیق و پژوهشی قرار می دهیم در این مقاله علاوه بر بررسی تاریخی قوانین مرتبط با قنوات و ابهای زیر زمینی به چگونگی حفاظت از این منابع از منظر قانون مجازات عمومی و اسلامی و نیز آئین نامه های مورد عمل پرداخته میشود.
در این مقاله جنبه های گوناگون حفاظت قانونی از ابهای زیر زمینی مورد تحقیق قرار گرفته و تغییر نگرش قانونگذار را در بعد وضع مجازاتها موردنقد قرار داده است.
ارائه این مقاله می تواند بهروشن شدن برخی ابعاد اهمیت قنوات کمک شایانی بنماید.