مقاله حفاظت محيط زيست و برنامه ريزي توسعه فيزيکي روستا با تاکيد بر ارزيابي طرح هاي هادي روستايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۴۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: حفاظت محيط زيست و برنامه ريزي توسعه فيزيکي روستا با تاکيد بر ارزيابي طرح هاي هادي روستايي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محيط زيست
مقاله طرح هادي روستايي
مقاله توسعه فيزيکي روستا
مقاله برنامه ريزي روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطيعي لنگرودي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ياري حصار ارسطو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين نوشتار به بررسي موضوع حفاظت محيط زيست و جايگاه آن در برنامه ريزي توسعه فيزيکي، به ويژه طرح هاي هادي روستايي مي پردازد. اگر چه موضوع حفاظت محيط زيست در ابعاد کلان مورد توجه جدي برنامه ريزان و مجريان است، لکن در ابعاد خرد، به ويژه در مقياس روستاها – که بخش عظيمي از منابع محيطي را در خود جاي داده اند – کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در اين راستا، مساله اصلي در اين بررسي، ارزيابي ميزان توجه به شاخص هاي حفاظت محيط زيست در طرح هاي هادي روستايي به عنوان اصلي ترين طرح هاي عمراني اجرايي در نواحي روستايي است. روش تحقيق در اين بررسي، مبتني بر مطالعات کتابخانه اي و ميداني بوده، بخش اعظم کار مبتني بر مطالعات طرح هاي هادي روستايي و نيز انطباق نتايج عملياتي شدن آنها در محيط هاي روستايي است. جامعه نمونه در اين بررسي، شامل ۲۵ روستا در چهار استان کشور است که طرح هاي هادي در آنها اجرا شده است. نتايج اين بررسي نشان مي دهد که مطالعات طرح هاي هادي روستايي فاقد رويکرد نظام مند فضايي و آمايشي بوده، در عمل به سمت نوعي يکسان سازي فضايي، بدون توجه به تنوعات بارز طبيعي موجود در گستره سرزمين حرکت مي کند. راهکارهاي پيشنهادي براي ايجاد تحول در اين فرآيند، تطبيق شرح خدمات مطالعات طرح هاي مزبور بر اساس واقعيت هاي محيطي و مکاني مناطق مختلف، تدوين شاخص هاي حفاظت محيط زيست روستايي، تعيين حساسيت هاي زيست – محيطي نواحي مختلف روستايي و ارايه راهکارهايي براي بهکرد وضعيت و کيفيت محيط زيست نواحي روستايي است.