سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اطهره دادگری نژاد – کارشناس ارشد خوردگی، دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش مهندسی متالورژی
فاطمه بقایی راوری – کارشناس ارشد خوردگی، دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش مهندسی متالورژی
ایران شیخ شعاعی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش شیمی

چکیده:

شیف بازها ممانعت کننده های موثری هستند که می توانند بر روی سطح مس جذب شیمائی شده و فیلم ) (SAMs را ایجاد نمایند میزان ممانعت کنندگی فیلم به غلظت ممانعت کننده، زمان غوطه وری و نحوه آماده سازی سطح مس بستگی دارد . در این تحقیق اثر غلظت لیگاند سه دن دانهسنتزی ( از گروه شیفت بازها ) و زمان غوطه وری در تشکیل فیلم محافظ (SAMs)در محلول امپدانس و پلاریزاسیون ارزیابی گردید، راندمان AC / نمک٠ طعام با روش های الکتروشیمایی ٥M حفاظت نشان می دهد که با افزایش غلظت ممانعت کننده تا pm ٤٠٠، حفاظت افزایش یافته ولی افزایش غلظت بیش از ٤٠٠ ppm باعث کاهش حفاظت می شود . زمان بهینه برای تکمیل شدن فیلم محافظ ١٨ ساعت و ماکزیمم راندمان حفاظت %٨٠ می باشد