سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی کامپیوتر
حسین بلندقامت آذر – دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

استفاده از دنباله های فراخوانی های سیستمی برای بررسی رفتار برنامه ایده ای نوین و کارآمد بوده است و استفاده از این ایده برای حفاظت و آزمون نرم افزار چالش های جدیدی میطلبد. استفاده ازفراخوانی های سیستمی، قبلا برای تشخیص نفوذ به برنامه استفاده شده است. در روش های پیشنهادی قبلی به طور عمده از یک پنجره لغزان والگوریتم های تطابق کامل،توالی های مجاور، شبکه های عصبی، مدل پیش بینانه ، مدل آماری، و ماشین حالات متناهی برای ایجاد و بررسی نمای رفتاری برنامه استفاده شده است. در این مقاله،دنباله های فراخوانی های سیستمی با نگرش دیگری مورد بررسی قرار گرفته است و خصوصیاتی که احتمالا برنامه تولید کننده ی این دنباله را دارا میباشد، مد نظر قرار گرفته است. با توجه به اینکه به برنامه به صورت اجراهای موفق و به دور از شکست برنامه، حلقه های موجود در دنباله ها کشف شده و درخت منطق اجرای برنامه ساخته می شود . این درخت که نشاندهنده ی مسیرهای اجرایی برنامه می باشد، به عنوان نمای رفتاری برنامه جهت تشخیصوقوع به شکست به کار می رود. نتایج آزمایشات بر روی برنامه های lpr و stide صحت عملکرد این روش را تایید می کند.