سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالله افشار – استاد دانشگاه صنعتی شریف و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
حسین کهتری – کارشناس ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه

چکیده:

جهت جلوگیری از خوردگی قسمتهای خارجی تجهیزاتی از قبی ل، سازه ها و مخازن ذخیره مـورد اسـتفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، بنادر ، کشتیرانی و … از پوششهای آلی ( رنگ ) اسـتفاده مـی شـود . بـا تخریب پوشش های مذکور سطح فلز در معرض اتمسفر قرارگرفته و خورده می شـود و ایـ ن عامـل سـبب تخریب بیشتر پوشش اعمال شده می گردد . لذا جهت جلوگیری از ای ن موضوع ، ای ده اسـتفاده از حفاظـت کاتدی ( روش آند فدا شونده ) مطرح گردید ( برای اولین بار در ایـ ران ). بـا مطالعـه شـرایط جـوی و آب و هوایی منطقه جنوب ( بندر عباس ) و ایجـاد شـرایط مشـابه در آزمایشـگاه ، میـزان خـوردگی فـولاد بـدون پوشش در شرایط اتمسفر دریایی و آلـوده توسـط گـاز SO2 بررسـی شـده اسـت . همچنـین تـاثیر میـزان حفاظت کاتدی با استفاده از آندهای Al ، Zn و Mg در خور دگی فولاد بدون پوشش و با پ وشش رنگ در شرایط فوق مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل نشان می ده نـ د کـه سیسـتم حفاظـت کاتـدی ( به روش آند فداشونده ) برای فولاد بدون پوشـش توسـط آنـدهای Al ، Zn و Mg سـبب کـاهش میـزان خوردگی فلز در شرایط اتمسفر دریایی شـده اسـت ، ولـی بـدلی ل کـاهش میـزان سـطح حفاظـت آنـد در
رطوبتهای کمتر از ۸۰ % و افزایش میزان وزن آنـد مصـرفی نسـبت بـه سـطح مـورد نظـر جهـت حفاظـت ، استفاده از این روش مناسب نمی باشد . سیستم حفاظت کاتدی برای فولاد با پوشش رنگ و سیستم رنـگ در شرایط اتمسفر دریایی بسیار مناسب بوده و از خوردگی من اطق معیـوب بـرروی پوشـش رنـگ بخـوبی جلوگیری نموده است .